9277605_s

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożona ustawa zakłada zmiany w art. 91 ust. 3a, polegające na wykreśleniu z jego treści wskazania o stosowaniu tej regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dzięki czemu norma ta będzie miała charakter generalny oraz na dodaniu w treści art. 91 ust. 3a zdania drugiego, z którego wynika obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty.

Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ma na celu zagwarantowanie równego traktowania wykonawców, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrony zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

więcej
38909423_s

Czy działanie zamawiającego pozbawiające skutków czynności złożenia przez wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym uznać można za prawidłowe?

Odpowiedź na w/w pytanie udzielił Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt: II Ca 675/14.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej ograniczenie przez zamawiającego formy wnoszenia dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie do formy pisemnej (w oryginale) wiąże wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i wywołuje skutki prawne, mimo dopuszczenia przez zamawiającego możliwości porozumiewania się w postępowaniu drogą elektroniczną, a także z uwagi na treść § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, dopuszczającego składanie elektronicznych dokumentów opatrzonych przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W ocenie zaś Prezesa Urzędu z żadnego przepisu ustawy Pzp, ani rozporządzenia w sprawie dokumentów nie wynika, iż składanie dokumentów drogą elektroniczną, wymagające korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Sąd za błędne uznał stanowisko Izby wyrażone w zaskarżonym wyroku, iż zarówno oferta jak i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są tymi samymi dokumentami, dlatego o ich formie w postaci elektronicznej decyduje zgoda zamawiającego, a jej brak determinuje obowiązek składania dokumentów wyłącznie w formie pisemnej. Na gruncie rozpoznawanej sprawy Sad uznał za wadliwe działanie zamawiającego pozbawiające skutków czynności złożenia przez wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, uznając, że ograniczało wykonawcę w wyborze dopuszczalnej formy w jakiej dokumenty mogły zostać złożone, wynikającej z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

Sąd wskazał, iż w wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy w jakiej dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Sąd podkreślił, że zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Szerzej na ten temat:

więcej
5205099_s

Produkt leczniczy z grupy ATC G03A w aptekach bez recepty

Obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 477). Rozporządzenie zostało zmienione na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1). Zgodnie ze zmianą w/w Rozporządzenia w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,Produkt leczniczy z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia".

Do kategorni G, zgodnie z listą leków wg kodu ATC należą leki odnoszące się do Układu moczowo-płciowego i hormony płciowe, a podkategoria 03 dotyczy Hormonów płciowych i modulatorów układu płciowego.

Europejska Agencja Leków po pięciu latach od kiedy na rynku stosowany jest produkt EllaOne, uznała, że używanie leku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

więcej